Tháng 7-1921 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?  


Câu 47040 Nhận biết

Tháng 7-1921 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...