Yếu tố nào có tác động trực tiếp đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?  


Câu 47045 Nhận biết

Yếu tố nào có tác động trực tiếp đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất để trả lời

Xem lời giải

...