Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Ấn Độ chống lại chính sách cai trị hà khắc của thực dân Anh trong những năm 1918 -1929 là  


Câu 47047 Thông hiểu

Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Ấn Độ chống lại chính sách cai trị hà khắc của thực dân Anh trong những năm 1918 -1929 là

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 – 1929) để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...