Điểm mới của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong giai đoạn 1919-1939 so với giai đoạn trước là  


Câu 47052 Vận dụng

Điểm mới của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong giai đoạn 1919-1939 so với giai đoạn trước là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

So sánh đặc điểm hai giai đoạn của phong trào để nhận xét

Xem lời giải

...