Trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), phát xít Đức đã thực hiện chiến thuật gì?  


Câu 47056 Nhận biết

Trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), phát xít Đức đã thực hiện chiến thuật gì?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến chiến tranh thế giới thứ hai từ tháng 9-1939 đến tháng 12-1941 để trả lời

Xem lời giải

...