Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?  


Câu 47064 Thông hiểu

Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phân tích tính chất cuộc tấn công của phát xít Đức vào Liên Xô để suy luận trả lời

Xem lời giải

...