Liên Xô đóng vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?


Câu 47066 Thông hiểu

Liên Xô đóng vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...