Đâu không phải là lý do Đức chọn Ba Lan làm điểm tấn công mở màn trong Chiến tranh thế giới thứ hai?  


Câu 47067 Vận dụng

Đâu không phải là lý do Đức chọn Ba Lan làm điểm tấn công mở màn trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào vị trí địa lý của Ba Lan để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...