Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn từ ngày 1-9-1939 đến trước ngày 22-6-1941 mang tính chất  


Câu 47069 Vận dụng

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn từ ngày 1-9-1939 đến trước ngày 22-6-1941 mang tính chất

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào mục đích chiến tranh và lực lượng tham chiến để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...