Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?  


Câu 47070 Vận dụng cao

Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào con đường dẫn đến chiến tranh để rút ra bài học

Xem lời giải