Thuyết tương đối là phát minh khoa học của nhà bác học nào?  


Câu 47071 Nhận biết

Thuyết tương đối là phát minh khoa học của nhà bác học nào?

 


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...