Nội dung nào sau đây không phải thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng nền văn hóa mới?  


Câu 47076 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phải thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng nền văn hóa mới?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...