Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 472 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

S/d CT: nH2O = nCO2 + nancol

BTNT O: 2.nO2 + nancol + 2naxit = 2.nCO2 + nH2O => nO2

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

Biện luận tìm số nguyên tử cacbon trong axit và ancol.

Bước 2: Tính khối lượng este theo hiệu suất

\(m\,{\,_{thuc.te}} = m\,{\,_{ly\,thuyet}}.\dfrac{{H\% }}{{100}}\)

Xem lời giải

...