Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Câu 475 Nhận biết

Đun glixerol vi hn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loi trieste (chỉ tính đồng phân cu tạo) ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...