Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?  


Câu 47541 Nhận biết

Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào sự ra đời các tổ chức của giai cấp vô sản để trả lời.

Xem lời giải

...