Tổ chức quốc tế đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới trong những năm 20-30 của thế kỉ XX là  


Câu 47551 Nhận biết

Tổ chức quốc tế đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới trong những năm 20-30 của thế kỉ XX là

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...