Nội dung nào sau đây không phản ánh ý nghĩa của những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm 20-30 của thế kỉ XX?  


Câu 47554 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phản ánh ý nghĩa của những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm 20-30 của thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội để suy luận trả lời

Xem lời giải

...