Tại sao có thể khẳng định Cách mạng tháng Mười Nga 1917 còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?  


Câu 47556 Thông hiểu

Tại sao có thể khẳng định Cách mạng tháng Mười Nga 1917 còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả của cách mạng tháng Mười để suy luận trả lời

Xem lời giải

...