Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?  


Câu 47557 Thông hiểu

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời

Xem lời giải

...