Đối với nước Nga, cách mạng tháng Mười Nga 1917 là một cuộc cách mạng  


Câu 47559 Vận dụng

Đối với nước Nga, cách mạng tháng Mười Nga 1917 là một cuộc cách mạng

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của cách mạng tháng Mười đối với nước Nga để nhận xét

Xem lời giải

...