Phong trào Ngữ Tứ đã khắc phục được hạn chế nào của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911?


Câu 47560 Vận dụng

Phong trào Ngữ Tứ đã khắc phục được hạn chế nào của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

So sánh phong trào Ngũ Tứ với cách mạng Tân Hợi để trả lời

Xem lời giải

...