Sắp xếp các nội dung sau để được dàn bài chung cho bài văn miêu tả đồ vật:

...