Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Câu 480 Vận dụng

Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol glixerol

Bước 2: Tính lượng triolein lý thuyết

n triolein = n glixerol

Bước 3: Tính lượng triolein thực tế thu được

\(H\%  = \dfrac{{m\,{_{LT}}}}{{m\,{_{TT}}}}.100 =  > m\,{_{TT}} = m\,{_{LT}}.\dfrac{{100 }}{{H\%}}\)

Xem lời giải

...