Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và:


Câu 481 Nhận biết

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...