Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là


Câu 482 Thông hiểu

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...