Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol và 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Câu 483 Vận dụng

 Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol và 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính nmuối

Bước 2: Tính M muối

Bước 3: Xác định axit

MRCOONa = MR +67

Xem lời giải

...