Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 


Câu 484 Vận dụng

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng: m xà phòng = m chất béo + m NaOH – m glixerol

Xem lời giải

...