Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là


Câu 485 Vận dụng

Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính nNaOH

\(C\%  = \dfrac{{{m_{NaOH}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}}.100\)

Bước 2: Tính khối lượng glixerol

nNaOH = 3nglixerol.

Xem lời giải

...