Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?


Câu 488 Thông hiểu

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết chất béo

Xem lời giải

...