Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Gọi (X ) là số con trai trong gia đình đó. Biết xác suất để sinh con trai là (0,5 ). Phương sai của biến cố (X ) là:


Câu 4880 Vận dụng

Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Gọi \(X\) là số con trai trong gia đình đó. Biết xác suất để sinh con trai là \(0,5\). Phương sai của biến cố \(X\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính xác suất của từng trường hợp gia đình đó có \(0,1,2\) con trai.

- Lập bảng phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên \(X\).

- Tính kỳ vọng của \(X\) theo công thức \(E\left( X \right) = {p_1}{x_1} + {p_2}{x_2} + ... + {p_n}{x_n} = \sum\limits_{i = 1}^n {{p_i}{x_i}} \).

- Tính phương sai của \(X\) theo công thức \(V\left( X \right) = x_1^2{p_1} + x_2^2{p_2} + ... + x_n^2{p_n} - {E^2}\left( X \right)\).

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

Biến ngẫu nhiên rời rạc Luyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.