Chất béo X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo tỷ lệ mol tối đa (n_X):(n_((H_2))) = 1:3. X là:


Câu 489 Thông hiểu

Chất béo X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo tỷ lệ mol tối đa ${n_X}:{n_{{H_2}}} = 1:3$. X là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...