Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?


Câu 49073 Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...