Nhận xét nào sau đây không đúng ?


Câu 491 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...