Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nucleotit là 15% A, 30% G, 20% U và 35% X. Thì tỉ lệ % các loại nucleotit trong phân tử ADN phiên mã nên mARN đó là bao nhiêu?


Câu 49327 Vận dụng

Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nucleotit là 15% A, 30% G, 20% U và 35% X. Thì tỉ lệ % các loại nucleotit trong phân tử ADN phiên mã nên mARN đó là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tỷ lệ nuclêôtit A trên mARN = tỷ lệ nuclêôtit T  trên mạch gốc = Tỷ lệ nuclêôtit A trên mạch bổ sung

→ Tỷ lệ nuclêôtit của gen

Xem lời giải

...