Một gen dài 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 100 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen nói trên là:


Câu 49328 Vận dụng

Một gen dài 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 100 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen nói trên là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Tính số nuclêôtit của gen
  • Tính số nucleotide loại G → Tính số nucleotide loại A

Xem lời giải

...