Một gen của Vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gen phiên mã tạo ra một mARN có nucleotit loại A là 300. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là


Câu 49329 Vận dụng

Một gen của Vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gen phiên mã tạo ra một mARN có nucleotit loại A là 300. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Tính số nucleotide của gen
  • Tính số nucleotide mỗi loại
  • So sánh với mARN
  • Tính số G môi trường cung cấp

Xem lời giải

...