Gen nhân đôi 1 đợt, mỗi gen con sao mã 2 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:


Câu 49330 Vận dụng

Gen nhân đôi 1 đợt, mỗi gen con sao mã 2 lần, nếu gen dài 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Tính số nucleotide của gen
  • Tính số gen được tạo ra sau nhân đôi
  • Tính số mARN tạo thành
  • Tính số liên kết hóa trị

Xem lời giải

...