Một gen có tỉ lệ A/G=2/3. Gen này sao mà 1 lần đã lấy của môi trường 450 rU và 750 rA. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là:


Câu 49332 Vận dụng

Một gen có tỉ lệ A/G=2/3. Gen này sao mà 1 lần đã lấy của môi trường 450 rU và 750 rA. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính số nucleotide loại A → Tính số nucleotide loại G → Số liên kết hidro H = 2A + 3G

Xem lời giải

...