Một gen dài 0,51 micrômet tự nhân đôi 2 lần và mỗi gen con tạo ra đều sao mã 3 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:


Câu 49334 Vận dụng

Một gen dài 0,51 micrômet tự nhân đôi 2 lần và mỗi gen con tạo ra đều sao mã 3 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Tính tổng số nucleotide của gen
  • Tính số gen con tạo ra
  • Tính số mARN tạo thành
  • Tính số đơn phân tạo thành

Xem lời giải

...