Gen có G = 20% và 720 nu loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có 39% nuclêôtit loại A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1872 nu loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?


Câu 49336 Vận dụng cao

Gen có G = 20% và 720 nu loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có 39% nuclêôtit loại A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1872 nu loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Tính số nu loại G
  • Tính tổng số nu
  • Tính số nu mỗi loại từng mạch
  • Xét mạch phiên mã → Số lần phiên mã

Xem lời giải

...