Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 2/3. Trong các đoạn mã hóa chứa 6750 liên kết hidro. Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X= 1:3:2:4. Số nuclêôtit của gen này là:


Câu 49337 Vận dụng cao

Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 2/3. Trong các đoạn mã hóa chứa 6750 liên kết hidro. Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X= 1:3:2:4. Số nuclêôtit của gen này là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Tính số nu loại A, G
  • Tính số nuclêôtit của các đoạn exon
  • Tính số nuclêôtit của gen

Xem lời giải

...