Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp bản hiệp ước  


Câu 49671 Nhận biết

Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp bản hiệp ước

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...