“Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?  


Câu 49672 Nhận biết

Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào cuộc kháng chiến của nhân dân 3 tỉnh miền Tây Nam Kì để trả lời

Xem lời giải

...