Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại nguyên soái trong cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì chống Pháp?  


Câu 49673 Nhận biết

Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại nguyên soái trong cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì chống Pháp?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cuộc kháng chiến ở miền Đông Nam Kì để trả lời

Xem lời giải

...