Đâu không phải lý do trong năm 1859 thực dân Pháp chuyển hướng tấn công vào Gia Định?  


Câu 49676 Thông hiểu

Đâu không phải lý do trong năm 1859 thực dân Pháp chuyển hướng tấn công vào Gia Định?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào vị trí địa lý của Gia Định để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...