Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862) không bao gồm nội dung nào sau đây?  


Câu 49677 Thông hiểu

Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862) không bao gồm nội dung nào sau đây?

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...