Hiệp ước Nhâm Tuất có tác động như thế nào đến quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp?  


Câu 49678 Thông hiểu

Hiệp ước Nhâm Tuất có tác động như thế nào đến quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung hiệp ước Nhâm Tuất để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...