Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào kháng chiến của nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Kì sau Hiệp ước 1862?  


Câu 49680 Thông hiểu

Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào kháng chiến của nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Kì sau Hiệp ước 1862?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào phần nhân dân 3 tỉnh miền Tây chống Pháp để loại trừ

Xem lời giải

...