Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?  


Câu 49682 Vận dụng

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh thế giới, Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX để đánh giá

Xem lời giải

...