Theo anh (chị) có phải triều đình Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp ngay từ đầu hay không? Vì sao?  


Câu 49683 Vận dụng

Theo anh (chị) có phải triều đình Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp ngay từ đầu hay không? Vì sao?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến cuộc kháng chiến từ 1858- 1873 để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...